Politiker'n / Oslo

Youngstorget 6 Oslo 0181
+4722205182
$$$$
Opening Hours
Sun 12:00 - 00:00
Mon 10:30 - 01:00
Tue 10:30 - 02:00
Wed, Thu 10:30 - 03:00
Fri, Sat 10:30 - 03:30
Description

DEMOKRATENES IDEOLOGI OG GRUNNSYN DEMOKRATENE I NORGE - Et sosialkonservativt sentrumsparti. Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn, som betrakter verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn, samt skape økonomisk og sosial trygghet. Den demokratiske nasjonalismen, eller patriotismen om en vil, er det viktigste verktøyet for å skape en felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn trenger for å blomstre og utvikle seg. Demokratene vil være en vaktbikkje som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen alle andre politikere i Norge støtter. Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme. Eiendomsrett og markedsøkonomi er en forutsetning for demokratiet. Forutsetningene for markedsøkonomi er et fritt og uavhengig næringsliv som har fri flyt av varer og tjenester, fri tilgang til markedene og ingen særbehandling eller konkurransehindrende avtaler. For å være et attraktivt land for næringsetablering må Norge ha stabile rammebetingelser med minst mulig byråkrati og skjemavelde. Markedsøkonomi forutsetter også frihandel mellom landene. Demokratene vil fjerne import- og eksportrestriksjoner og andre handelsbarrierer. Frihandel og markedsøkonomi er forutsetninger for å fjerne fattigdom gjennom økonomisk vekst, å utnytte ressursene optimalt samt å holde pris- og kostnadsveksten lav. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet. Demokratene er ikke globale liberalister, og vil derfor regulere storkapitalen slik at vi ikke blir styrt av multinasjonale bedrifter og kapitalister. Våre norske verdier og kultur blir prioritert høyere enn kortsiktig profittjag. Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Fundamentalt i Demokratenes samfunnssyn er troen på enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv. Demokratene vil derfor bekjempe umyndiggjøringen av enkeltmennesket ved å redusere påbud og restriksjoner til strengt nødvendige reguleringer. Demokratene vil forenkle folks liv gjennom å forenkle lovverk, skatte- og trygdesystemer og avgifts- og subsidieordninger. For å øke folks personlige handlefrihet må avgifts- og skattetrykket reduseres. Demokratene vil motarbeide alle forsøk på sosialisering av næringslivet, unødvendig kapitalopphoping på statens hender og innføring av statskapitalisme og statsdrift. Demokratene vil kjempe for bedre vilkår for de vanskeligstilte og fattige, samt være en garantist for videreutvikling av velferdssamfunnet. Familien, enkeltmennesket og den private eiendomsrett og råderett er de mest grunnleggende bærebjelkene i samfunnet. Vår politikk bygger på folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer, samt å lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt konstitusjonelle system. De politiske nivåer begrenses til kommune og stat. Demokratene vil opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av Norges innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv. Demokratene vil styrke vernet om Grunnloven og eiendomsretten. Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning. Ved å ta kysten og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur. Demokratene vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig utvikling og høsting. Ved å styrke lokaldemokratiet vil Demokratene styrke et mangfoldig og livskraftig samfunn. Desentralisering av makt vil gi enkeltmennesket mulighet til å være med på å bestemme over egen livssituasjon. Slik vil Demokratene styrke de sosiale nettverk i lokalsamfunn og arbeidsliv. Velferden skal være tilgjengelig for alle - uansett hvor man bor i landet. Rettsstaten og demokratiet skal videreutvikles. Demokratene ønsker en blandingsøkonomi med naturlig maktfordeling mellom privat sektor og offentlig sektor. Demokratene mener at stabil bosetting gir de beste forutsetninger for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Vi vil derfor arbeide for at folk flest skal ha arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sine sosiale nettverk. Demokratene er for desentralisering av statlige arbeidsplasser. For å hindre den sterke sentraliseringen går Demokratene inn for at statlige kontorer og institusjoner i størst mulig grad flyttes til distriktene. Dette skaper arbeidsplasser i distriktene samtidig som driftsutgifter og investeringer i pressområder reduseres. Slik vil Staten oppnå større avkastning på offentlig innskutt kapital. Det vil bli skapt flere arbeidsplasser, større trygghet, mer mangfold og ikke minst økt trivsel i distriktene, samtidig som presset i byene reduseres. Demokratene ønsker likeverd og likestilling for alle. Bosted, etnisk tilhørighet, utseende, religion, kjønn, funksjonsevne eller sivilstand skal ikke hindre lik behandling. Demokratene vil føre en restriktiv innvandringspolitikk. Det må være en selvfølge at innvandrere lærer seg norsk og innretter seg etter norske lover og regler. Demokratene er imot norsk medlemskap i EU og EØS og er motstander av Schengen - avtalen. Norge bør basere sitt forhold til EU på en handelsavtale som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter. Grensekontrollen gjeninnføres mot EU. Demokratene vil fremme et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjoner. Norge skal ha et sterkt og fleksibelt forsvar av hele landet, bygget på alminnelig verneplikt og medlemskap i NATO.

from official Facebook page
# 187 of 600 Restaurants in Oslo
average 756 votes
3.2
Tips from the Net @ Politiker'n
jan kenneth strøm no
Spiste her på en ettermiddag, og det var rikelig med sitteplasser. God mat, store porsjoner. Greit utvalg av øl, men kunne vært bedre. GooglePlace - August 2017
EmilVidnes no
Strålende sted å komme på lunsj, middag eller for noen drinker på kvelden! Ansatte er profesjonelle, dyktige, raske og høflige! Maten er utmerket, allergen vennlig og smakfullt! Utvalget av vin, øl og brennevin er atskillig! Anbefaler på det sterkeste !! :) GooglePlace - July 2017
Snorre Egeberg Johnsen en
Ok GooglePlace - January 2017
Fredrik Normann en
At the table service. GooglePlace - November 2016
gizem akar en
Rose wine and apple cake was perfect match for september evening. Foursquare - September 2016