Astoria / Praha

Tyrsova 98 Praha 120 00
+420518326148
$$$$
# 1661 of 1764 Restaurants in Prague
mmm ?!?! 6 votes
1.7